До уваги, підприємців…..

IMG_0001

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 31 січня 2018 р. № 40
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. № 1154 і від 5 квітня 2017 р. № 224

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. № 1154 “Про реалізацію пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 3, ст. 165, № 93, ст. 3028) і від 5 квітня 2017 р. № 224 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку заходів із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб в умовах експерименту” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 31, ст. 940) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 січня 2018 р. № 40

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. № 1154 і від 5 квітня 2017 р. № 224

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. № 1154:

1) у постанові:

у пункті 1:

цифри і слова “1 червня 2018 р.” замінити цифрами і словами “31 грудня 2018 р.”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Підтримати ініціативу Баранівської міської об’єднаної територіальної громади Житомирської області, Кіптівської сільської об’єднаної територіальної громади Чернігівської області та Миколаївської міської об’єднаної територіальної громади Донецької області (далі – об’єднані територіальні громади), погоджену Міністерством соціальної політики, щодо реалізації до 31 грудня 2018 р. у зазначених громадах пілотного проекту.”;

абзац другий підпункту 1 пункту 4 після слів “внутрішньо переміщених осіб” доповнити словами “шляхом надання безвідсоткової фінансової допомоги на поворотній основі для організації підприємницької діяльності”;

доповнити постанову пунктом 4-1 такого змісту:

“4-1. Донецькій, Житомирській та Чернігівській обласним державним адміністраціям сприяти реалізації пілотного проекту на території об’єднаних територіальних громад, зокрема забезпечити:

надання об’єднаним територіальним громадам списків непрацюючих працездатних членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб, які мешкають на їх території;

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань реалізації пілотного проекту серед населення із залученням засобів масової інформації.”;

у пункті 5:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

“1) надавати структурним підрозділам з питань соціального захисту населення Донецької, Житомирської, Львівської, Полтавської, Харківської та Чернігівської обласних державних адміністрацій, виконавчим органам рад об’єднаних територіальних громад методичну допомогу в реалізації пілотного проекту;”;

у підпункті 2 слова і цифри “до 1 листопада 2018 р.” замінити словами і цифрами “до 1 березня 2019 р.”;

2) у Порядку реалізації пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 2:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“З метою участі в пілотному проекті зазначені особи звертаються до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної держадміністрації або виконавчого органу міської ради (далі – органи соціального захисту населення) за місцем фактичного проживання/ перебування з відповідною заявою.”;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“Учасники пілотного проекту з числа осіб, зазначених в абзацах другому і третьому цього пункту, які проживають на території Баранівської міської об’єднаної територіальної громади Житомирської області, Кіптівської сільської об’єднаної територіальної громади Чернігівської області та Миколаївської міської об’єднаної територіальної громади Донецької області, звертаються із заявою про участь в пілотному проекті до відповідного структурного підрозділу (посадової особи), який (яка) забезпечує реалізацію державної політики у сфері соціального захисту населення у виконавчому органі ради зазначених об’єднаних територіальних громад (далі – структурні підрозділи громад).

У заяві особа зазначає форми участі в пілотному проекті, обрані нею із числа зазначених у пункті 3 цього Порядку.”;

у пункті 3:

абзац четвертий після слів “громадських роботах” доповнити словами “та інших роботах тимчасового характеру”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Учасник пілотного проекту може бути одночасно залучений до кількох форм участі в пілотному проекті, зазначених ним у заяві.”;

у пункті 4:

абзаци перший і другий замінити абзацами такого змісту:

“4. Органи соціального захисту населення та структурні підрозділи громад формують списки осіб, які подали заяви про участь у пілотному проекті, та передають їх до районних, міськрайонних, міських центрів зайнятості (далі – базові центри зайнятості) з метою залучення учасників пілотного проекту до роботи згідно з обраними ними формами участі у пілотному проекті, зазначеними у заяві.

У разі залучення до реалізації пілотного проекту осіб з числа членів малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, до списків додаються відповідні пропозиції районних і міських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Базові центри зайнятості щомісяця інформують органи соціального захисту населення та структурні підрозділи громад про працевлаштованих учасників пілотного проекту.”.

У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п’ятим;

в абзаці п’ятому слова “абзаці третьому” замінити словами “абзаці четвертому”;

пункт 5 доповнити абзацами такого змісту:

“Учасник пілотного проекту для отримання фінансової допомоги розробляє бізнес-план та заповнює анкету за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

В анкеті учасник пілотного проекту зазначає відомості про наявність чи відсутність у нього:

заборгованості із сплати податків, зборів, платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, несплачених фінансових санкцій за порушення податкового законодавства та законодавства про зайнятість населення і загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття – для фізичних осіб – підприємців;

фінансових зобов’язань, що перевищують суму граничного розміру фінансової допомоги, та заборгованості з погашення фінансових зобов’язань;

рухомого та/або нерухомого арештованого майна чи інших обтяжень;

заборгованості з виплати заробітної плати – для фізичних осіб – підприємців;

незнятої судимості або судимості з відстрочкою виконання вироку.

Відповідальність за достовірність відомостей, зазначених в анкеті, на підставі яких приймається рішення про надання фінансової допомоги, покладається на учасника пілотного проекту.

Питання щодо надання фінансової допомоги, у тому числі у разі наявності у учасника пілотного проекту будь-якого із зазначених в абзацах четвертому – восьмому цього пункту фактів, вирішується комісією з урахуванням конкретних життєвих обставин.

Після підготовки та подання учасниками пілотного проекту бізнес-планів базові центри зайнятості формують списки таких учасників та передають їх до Донецького, Житомирського, Львівського, Полтавського, Харківського та Чернігівського обласних центрів зайнятості (далі – обласні центри зайнятості), а копії до Донецької, Житомирської, Львівської, Полтавської, Харківської та Чернігівської облдержадміністрацій (далі – облдержадміністрації).”;

пункт 6 викласти в такій редакції:

“6. З метою вирішення питань надання фінансової допомоги учасникам пілотного проекту в облдержадміністраціях може утворюватися відповідна комісія.

До складу комісії включаються представники облдержадміністрації, територіальних органів ДФС, обласного центру зайнятості, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, а також (за згодою) організацій роботодавців і профспілок, їх об’єднань і громадських об’єднань з правом дорадчого голосу.

Для забезпечення роботи комісії відповідна облдержадміністрація затверджує положення про комісію.

Списки можливих учасників пілотного проекту подаються на розгляд комісії обласним центром зайнятості.

Під час прийняття рішення про надання фінансової допомоги комісією беруться до уваги результати проведеної Мінфіном верифікації та моніторингу достовірності інформації відповідно до Порядку здійснення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р. № 136 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 19, ст. 769), щодо осіб, стосовно яких вона проводилась.

Відбір учасників пілотного проекту проводиться комісією шляхом розгляду бізнес-планів учасників і рекомендацій базових центрів зайнятості, поданих після професійного консультування.

Рішення комісії про надання учасникам пілотного проекту фінансової допомоги оформляється протоколом засідання.

Комісія заслуховує щокварталу на засіданнях доповіді учасників пілотного проекту про провадження ними підприємницької діяльності.

Письмове повідомлення про час проведення засідань надсилається учасникам проекту не пізніше ніж за 10 робочих днів до початку його проведення.

Засідання можуть проводитися з виїздом до місця перебування учасників пілотного проекту для ознайомлення з питаннями провадження підприємницької діяльності.”;

у пункті 7:

абзац перший виключити;

абзац другий доповнити реченнями такого змісту: “При цьому на момент укладення договору повинен бути чинним правовий статус учасника пілотного проекту як члена малозабезпеченої сім’ї або внутрішньо переміщеної особи. Зміна статусу учасника пілотного проекту є підставою для скасування попередньо прийнятого рішення про надання йому фінансової допомоги та відмови в укладенні чотиристороннього договору.”.

доповнити Порядок пунктом 7-1 такого змісту:

“7-1. Для забезпечення роботою учасників пілотного проекту, зокрема шляхом створення для них нових робочих місць, фінансова допомога може надаватися суб’єктам господарювання, які працевлаштують не менш як двох із числа осіб, зазначених у пункті 2 цього Порядку, або осіб, звільнених з військової служби після участі в антитерористичній операції, строком не менше ніж на два роки за направленням базових центрів зайнятості.

З метою отримання фінансової допомоги уповноважений представник суб’єкта господарювання звертається до базового центру зайнятості з відповідною заявою та документами, які підтверджують:

державну реєстрацію (витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань);

відсутність заборгованості перед бюджетом (довідки про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і зборів, довідки про відсутність несплачених фінансових санкцій за порушення податкового законодавства, довідки про відсутність (наявність) заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування);

відсутність обтяжень рухомого та нерухомого майна (витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно);

відсутність провадження у справі про банкрутство (довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство).

Розгляд списків суб’єктів господарювання, які подали заяви про участь у пілотному проекті, та прийняття рішення комісіями щодо надання їм фінансової допомоги здійснюється відповідно до пункту 6 цього Порядку.

З кожним суб’єктом господарювання, щодо якого прийнято рішення про надання йому фінансової допомоги обласними і відповідними базовими центрами зайнятості та органами соціального захисту населення, укладається чотиристоронній договір, примірна форма якого затверджується Мінсоцполітики (далі – договір із суб’єктом господарювання).

У договорі із суб’єктом господарювання обов’язково зазначаються умови, зокрема щодо працевлаштування учасників пілотного проекту, невиконання або неналежне виконання яких може призвести до розірвання його сторонами та повернення суб’єктом господарювання отриманих ним коштів фінансової допомоги.”;

абзаци перший і другий пункту 8 після слів “учасник пілотного проекту” в усіх відмінках доповнити словами “або суб’єкт господарювання” у відповідному відмінку;

у пункті 11:

абзац перший викласти в такій редакції:

“11. Сума фінансової допомоги, що повертається, зменшується на суму податків, зборів (обов’язкових платежів) і єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, сплачених учасником пілотного проекту, або на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, сплаченого суб’єктом господарювання за працевлаштованих ним осіб відповідно до цього Порядку.”;

абзац другий після слів “учасник пілотного проекту” доповнити словами “/суб’єкт господарювання”;

у пункті 12:

абзац другий викласти в такій редакції:

“сума сплачених у відповідному періоді податків, зборів (обов’язкових платежів) і єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування перевищує суму фінансової допомоги, що повинна бути повернута за такий період, визначений у чотиристоронньому договорі;”;

абзаци третій і четвертий після слів “учасник пілотного проекту” доповнити словами “або суб’єкт господарювання”;

пункт 13 після слів “пілотного проекту” доповнити словами “відповідно до потреб територіальної громади”.

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку заходів із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб в умовах експерименту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 224:

1) у пункті 2 слова “на території Львівської, Полтавської та Харківської областей,” виключити;

2) у пункті 4 слова “Львівський, Полтавський та Харківський” замінити словами “Донецький, Житомирський, Львівський, Полтавський, Харківський та Чернігівський”;

3) абзац другий пункту 5 після слів “засновник юридичної особи” доповнити словами “, або суб’єктом господарювання”;

4) пункт 7 після слів “учасником пілотного проекту” доповнити словами “/суб’єктом господарювання”;

5) пункт 8 після слів “учасника пілотного проекту” доповнити словами “або суб’єкта господарювання”;

6) пункт 9 після слів “учасником пілотного проекту” доповнити словами “або суб’єктом господарювання”;

7) у пункті 10:

друге речення абзацу другого після слів “учасника пілотного проекту” доповнити словами “або уповноваженого представника суб’єкта господарювання”;

абзац третій після слів “учасником пілотного проекту” доповнити словами “або уповноваженим представником суб’єкта господарювання”;

8) абзац перший пункту 12 після слів “учасника пілотного проекту” доповнити словами “та суб’єктами господарювання”.