Регламент

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Топорівської сільської ради

Про затвердження регламенту

Топорівської сільської ради”

від 10 листопада 2015 року № 6

РЕГЛАМЕНТ ТОПОРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Розділ 1 . Загальні засади.

1.1. Регламент Топорівської сільської ради (надалі ради) визначає порядок скликання і роботи сесії ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень ради та інших процедурних питань.

1.2. Рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальної громад сіл, Топорівської сільської ради в межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами України.

1.3. Порядок формування та діяльності ради визначається Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”, “Про статус депутатів місцевих рад”, іншими нормативними акткми України та цим регламентом.

Розділ 2. Сесія ради.

2.1. Рада проводить свою роботу сесійно.

2.2. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

2.3. Сесія є основною організаційно-правовою формою роботи ради і діє виключно в межах повноважень, визначених Конституцією та Законами України.

Розділ 3. Скликання сесії ради.

3.1. Перша сесія новообраної ради скликається головою сільської виборчої комісії.

3.2. Наступні сесії ради скликаються головою ради.

3.3. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

3.4. У разі немотивованої відмови голови ради або неможливості його скликати сесію ради, сесія скликається заступником голови ради. У цьому випадку сесія скликається:

1) відповідно до доручення голови ради;

2) якщо голова ради без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після пропозиції не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради .

3) якщо сесія не скликається головою ради у передбачені законом строки.

3.5. У разі якщо ні голова, ні заступник голови ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених п.п.2 п.3.4 цього регламенту, сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

3.6. Розпорядження голови ради (або розпорядження заступника голови ради, рішення депутатів, висновок постійної комісії) про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

Розділ 4. Засідання сесії ради.

4.1. Першу сесію новообраної ради відкриває і веде голова відповідної сільської виборчої комісії. Він інформує раду про підсумки виборів депутатів і визнання їх повноважень.

4.2. Сесію сільської ради відкриває і веде голова ради або його заступник. У випадку, передбаченому п.3.5. цього регламенту, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради – один з депутатів цієї ради.

4.3. Перед кожним пленарним засіданням сесії здійснюється реєстрація депутатів. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

4.4. У роботі сесії з правом дорадчого голосу можуть брати участь народні депутати України і депутати Львівської обласної ради та Буської районної ради. На сесію можуть бути запрошені представники органів державної влади, громадських організацій, політичних партій, трудових колективів, засобів масової інформації, а також інші особи.

4.5. Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

4.6. У залі, де проводиться пленарне засідання сесії ради встановлюється Державний прапор України.

4.7. Для організаційно-технічного забезпечення роботи сесії відкритим голосуванням простою більшістю голосів від загального складу ради обирається секретар сесії, який організовує ведення протоколів засідання ради, запис бажаючих виступити, реєструє депутатські запити і депутатські запитання, довідки, повідомлення, заяви і пропозиції та інші матеріали в якості офіційних документів сесії, забезпечує роботу із зверненнями громадян, що надходять на адресу сесії, дає роз”яснення депутатам з питань роботи сесії. Після закінчення сесії секретар сесії подає голові ради (або його заступнику, чи у встановлених законом випадках депутату ради, який за дорученням депутатів головував на засіданні) протокол сесії, який підписується головою ради (його заступником чи депутату ради, який за дорученням депутатів головував на засіданні відповідно).

4.8 На початку сесії відвести до 30 хв. для оголошення депутатських запитів на вимогу будь-кого з депутатів сільської ради.

4.9. Головуючий на сесії ради:

– відкриває і закриває засідання;

– забезпечує виконання цього Регламенту;

– керує засіданням ради, стежить за дотриманням кворуму при прийнятті рішень;

– оголошує питання, що виносяться на розгляд ради;

– оголошує списки осіб, які записалися до виступу, періодично інформує про матеріали, що надійшли на адресу сесії;

– надає слово для виступів;

– ставить питання на голосування,оголошує його результати;

– з власної ініціативи може ставити питання , що обговорються на додаткове голосування;

– на початку чергового засідання інформує про склад і кількість осіб, запрошених на сесію;

– здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту;

4.10. Для здійснення голосування (відкритого, таємного, поіменного) сесія на час проведення пленарного засідання відкритим голосуванням простою більшістю голосів від загального складу ради обирає з числа депутатів лічильну комісію у складі трьох осіб. На своєму засіданні лічильна комісія обирає голову та секретаря комісії.

4.11. Пленарне засідання сесії розпочинається із затвердження порядку денного сесії. Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися головою чи заступником ради, постійними комісіями, депутатами, головою місцевої державної адміністрації, загальними зборами громадян.

4.12. Після двох годин безперервної роботи пленарного засідання голова ради оголошує перерву на 10 хвилин, якщо інше не вирішить рада. Після перерви пленарне засідання продовжується лише після повторної реєстрації присутніх на засіданні депутатів ради.

4.13. При виступах на пленарних засіданнях встановлюються такі обмеження часу:

– доповідь – до 20 хвилин;

– співдоповідь – до 10 хвилин;

– запитання та відповіді по доповіді та співдоповідях – до 30 хвилин;

– обговорення доповіді – до 1 години;

– виступи в обговоренні – до 5 хвилин;

– повторні виступи – до 3 хвилин;

– запитання – до 1 хвилини;

– відповідь на запитання – до 2 хвилин;

– довідки – до 3 хвилин;

– репліка за порядком ведення – до 1 хвилини.

4.14. Головуючий на засіданні за хвилину до закінчення часу виступу попереджує виступаючого. Після закінчення визначеного часу виступу, головуючий має право припинити виступ. До припинення дебатів головуючий зобов”язаний надати слово депутату, який виступає від постійної комісії, а також іншим особам, які згідно із законом та цим Регламентом мають право на виступ. Перед припиненням обговорення головуючий зобов”язаний оголосити список депутатів, які не виступили і на їх вимогу включити текст виступу у протокол сесії. Головуючий може надати слово голові ради (заступнику), голові державної адміністрації чи іншим особам на їх прохання в межах встановленої регламентом тривалості виступу.

4.15. Будь-які питання вирішуються шляхом поіменного голосування на пропозицію не менше 1/3 депутатів від загального складу даної ради.

Розділ 5. Порядок прийняття рішень ради.

5.1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

5.2. Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

5.3. Проекти рішень ради готуються та виносяться на розгляд сесії головою ради, заступниками голови, депутатами, постійними комісіями чи іншими посадовими особами відповідно до вимог закону.

5.4. Проект рішення ради повинен складатися з таких частин:

1) мотивувальної, в якій міститься посилання на закон, інший акт чи документ, на підставі якого викликана необхідність прийняття даного рішення;

2) вирішальної, в якій конкретно і чітко формулюється завдання і терміни виконання поставленого завдання;

3) заключної, в якій містяться загальні терміни виконання та посилання на постійну комісію ради чи посадову особу, на яких покладається контроль за повним виконанням рішення, узагальнення всіх матеріалів і підготовка інформації раді про результати виконання даного рішення.

Разом з проектом рішення ради подаються такі матеріали до нього:

– пояснювальна записка (довідка) до проекту рішення, підписана виконавцем;

– передбачені текстом рішення додатки;

– висновок відповідної комісії ради.

Всі проекти рішення повинні візуватися (погоджуватися) автором проекту рішення; головним бухгалтером сільської ради, якщо проекти рішення стосуються фінансових питань чи бюджету (за згодою); керівником відповідного відділу виконавчого апарату ради чи іншою посадовою особою, до компетенції яких віднесено дане питання, або яким даним рішенням передбачається доручення чи завдання; заступником голови ради, якщо до його посадових обов”язків віднесене дане питання; головою відповідної постійної комісії, до компетенції якої віднесено розгляд даного питання. Відсутність відповідних погоджннь не є підставою для відхилення запропованого проекту рішення ради у розгляді на засіданні ради. Проекти рішень, підготовлені з додержанням вказаних вимог, передаються у виконавчий апарат ради не менш, як у двох примірниках, і не пізніше ніж за 10 днів до дня відкриття сесії.

5.5. Рада має право прийняти рішення про проведення широкого обговорення проектів рішень населенням сільської ради, трудовими колективами і висвітлення проекту рішення засобами масової інформації з обов”язковим врахуванням висловлених пропозицій і зауважень громадям.

5.6. У випадку коли в роботі над проектом рішення не буде досягнуто згоди всіх учасників, тоді на розгляд сесії виносяться одночасно альтернативні варіанти проекту рішення або окремі зміни і доповнення до них.

5.7. Рада має право провести обговорення і голосування як вцілому за рішенням, так і по окремих його частинах.

5.8. Рішення ради, які є регуляторними актами, приймаються радою в порядку, визначеному цим Регламентом та з врахуванням вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

5.9. Рішення ради приймається відкритим, таємним або поіменним голосуванням відповідно до вимог закону та згідно з рішенням ради. Депутатські групи та фракції мають право вносити раді пропозиції щодо способу голосування.

5.10. Рішення ради вважаеться прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради, крім випадків передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”. З прийнятими рішеннями ради можна ознайомитися в приміщенні сільської ради, а також  за можливості на офіційному сайті сільської ради.

5.11. Протокол та рішення ради підписується головою ради (у встановлених законом випадках – заступником голови ради чи депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на засіданні) лише в одному примірнику, який підшивається в сесію ради та згодом передається в архівний відділ Буської РДА. У разі потреби, можуть видаватися завірені належним чином копії рішень.

5.12. Рішення ради з процедурних питань приймається більшістю голосів від загального складу ради і оформляється тільки протокольно.

Розділ 6. Депутатські групи .

6.1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчому окрузі депутати ради можуть на основі їх взаємної згоди об’єднуватися в депутатські групи.

6.1.1. Депутати ради об’єднуються в депутатські групи за спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень ради. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як із трьох депутатів. Членство депутата ради в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.

6.1.2. Депутати ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

6.1.3. Депутатська група реєструється радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

6.1.4. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата ради. Організація діяльності депутатських груп визначається радою. Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

6.1.5. Діяльність депутатської групи припиняється:

1) у разі вибуття окремих депутатів ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановлено цим Регламентом;

2) у разі прийняття депутатами ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;

3) після закінчення строку, на який депутати ради об’єдналися в депутатську групу, або строку повноважень ради.

ради.

6.2. Кожен депутат ради може бути членом не більше, ніж однієї групи .

6.3. Депутатські групи, мають такі права:

– на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

– попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

– на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

– об”єднувати зусилля з іншими групами, для створення більшості в раді чи опозиції;

– здійснювати інші права, передбачені законами України.

Розділ 7. Постійні комісії .

7.1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються Положенням про постійні комісії, що затверджується радою.

7.2. Перед тим, як винести для затвердження на сесією ради кандидатури на голів постійних комісій, голова ради, з числа депутатів ради, створює робочу групу з представників політичних сил для консультацій з даного питання.

.

Розділ 8. Повноваження голови ради, його заступника та депутатів ради.

8.1. Повноваження голови ради визначаються Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законодавчими актами.

8.2. Повноваження заступника голови ради визначаються відповідно до чинного законодавства України. У випадку обрання радою двох чи більше заступників голови ради їх повноваження визначаються радою шляхом затвердження на пленарному засіданні ради їх посадових обов”язків.

8.3. Повноваження депутата ради визначаються Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад” і цим регламентом.

8.4. Кожен депутат ради або група депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради має право вносити депутатські запити у письмовій чи усній формі. Депутатський запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради. Депутатський запит обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні місцевої ради. Рада може зобов’язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата ради. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради. Депутат ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 присутніх на засіданні депутатів ради. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

8.5. Депутат місцевої ради періодично, але не рідше одного разу на рік зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями, об’єднаннями громадян. Орієнтовні строки проведення звітів депутатів ради перед виборцями визначаються радою на першій черговій сесії календарного року, наступного за звітним.

Розділ 9. Заключні положення.

9.1. З питань, неврегульованих цим Регламентом, рада у своїй роботі керується Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про статус депутатів місцевих рад”, та іншими законами, нормативними актами щодо місцевого самоврядування.

9.2. Зміни і доповнення до даного Регламенту вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

9.3. Даний Регламент, а також зміни та доповнення до нього, набирають чинності після затвердження їх на сесії відкритим голосуванням.

Сільський голова: ____________________ /Я.Ковальчук/